Kiểu: Cờ tướng, 25/12/2023

39 nước, 4 phút : 9 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết