Dangnguy 1220 +16
ngochung115 1216 -16

Kiểu: Cờ úp, 11/3/2019

30 nước, 2 phút : 32 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ