S25881935 1324 -12
Tampa 1424 +12

Kiểu: Cờ tướng, 28/12/2023

57 nước, 7 phút : 52 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết