Kiểu: Cờ tướng, 28/12/2023

33 nước, 4 phút : 6 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua