Kiểu: Cờ tướng, 28/12/2023

65 nước, 9 phút : 26 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua