Kiểu: Cờ tướng, 28/12/2023

107 nước, 13 phút : 40 giây

Hòa cờ!