Kiểu: Cờ tướng, 29/12/2023

32 nước, 6 phút : 18 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết