Kiểu: Cờ úp, 30/12/2023

36 nước, 2 phút : 52 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua