thaocaoboi 1422 +18
Clv1 1467 -18

Kiểu: Cờ úp, 30/12/2023

26 nước, 2 phút : 23 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua