Clv1 1478 -20
M32428769 1400 +20

Kiểu: Cờ úp, 30/12/2023

47 nước, 5 phút : 17 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua