Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 31/12/2023

36 nước, 7 phút : 24 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua