Kiểu: Cờ tướng, 31/12/2023

66 nước, 16 phút : 2 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ