Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 14/3/2019

21 nước, 1 phút : 57 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ