ngochung115 1207 -18
Benzben 1171 +18

Kiểu: Cờ úp, 14/3/2019

45 nước, 6 phút : 54 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua