Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 15/3/2019

45 nước, 5 phút : 14 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ