phohaonam 1701 +8
Mitomito 1520 -8

Kiểu: Cờ úp, 15/3/2019

44 nước, 5 phút : 32 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua