Simon.Sr 1464 -16
ducminh2011 1472 +16

Kiểu: Cờ úp, 15/3/2019

87 nước, 13 phút : 08 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua