Kiểu: Cờ úp, 15/3/2019

42 nước, 4 phút : 06 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua