jungle 1428 -15

Kiểu: Cờ úp, 15/3/2019

90 nước, 7 phút : 11 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết