vubao 1387 -23

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

104 nước, 14 phút : 40 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua