vubao 1387 -23

Kiểu: Cờ úp, 15/3/2019

104 nước, 14 phút : 40 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua