Khoanv 1348 +9

Kiểu: Cờ úp, 15/3/2019

34 nước, 3 phút : 31 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ