jungle 1413 -13

Kiểu: Cờ úp, 15/3/2019

5 nước, 1 phút : 00 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ