Kiểu: Cờ úp, 15/3/2019

90 nước, 14 phút : 38 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua