hungson 1338 +22
vualove 1459 -22

Kiểu: Cờ úp, 15/3/2019

76 nước, 10 phút : 11 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết