vubao 1364 +11

Kiểu: Cờ úp, 15/3/2019

32 nước, 3 phút : 33 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết