Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

107 nước, 12 phút : 05 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết