ccr12345 1402 -9
tranphuong 1573 +9

Kiểu: Cờ tướng, 15/3/2019

53 nước, 7 phút : 18 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết