Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

57 nước, 8 phút : 41 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua