Kiểu: Cờ úp, 15/3/2019

57 nước, 8 phút : 41 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua