phohaonam 1709 +9
felix 1545 -9

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

72 nước, 7 phút : 32 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết