Sumi 1415 -26
ngochung115 1165 +26

Kiểu: Cờ úp, 19/3/2019

25 nước, 2 phút : 24 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết