ngochung115 1183 -18
Bonmat 1150 +18

Kiểu: Cờ úp, 21/3/2019

77 nước, 9 phút : 08 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua