Kiểu: Cờ úp, 21/3/2019

26 nước, 2 phút : 34 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua