Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 23/3/2019

27 nước, 1 phút : 46 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết