Quân đen 0 0

Kiểu: Cờ úp, 23/3/2019

47 nước, 5 phút : 02 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ