duclv 1450 +5

Kiểu: Cờ úp, 23/3/2019

58 nước, 8 phút : 19 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết