ngochung115 1158 +27
duclv 1455 -27

Kiểu: Cờ úp, 23/3/2019

50 nước, 7 phút : 45 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ