Kiểu: Cờ úp, 5/2/2024

34 nước, 3 phút : 6 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua