Kiểu: Cờ úp, 15/4/2019

55 nước, 6 phút : 36 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết