Meoluoi 1284 +20
BaoHuy3 1366 -20

Kiểu: Cờ úp, 15/4/2019

60 nước, 13 phút : 39 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết