Huongso1 1552 +6
tuanvu87 1306 -6

Kiểu: Cờ úp, 15/4/2019

76 nước, 7 phút : 43 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua