phanminh65 1569 +11
Quangha 1466 -11

Kiểu: Cờ úp, 15/4/2019

50 nước, 5 phút : 50 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết