Kiểu: Cờ úp, 15/4/2019

84 nước, 11 phút : 11 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết