Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

84 nước, 11 phút : 11 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết