Kiểu: Cờ úp, 15/4/2019

43 nước, 6 phút : 01 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua