Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

151 nước, 14 phút : 36 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua