Kiểu: Cờ úp, 15/4/2019

151 nước, 14 phút : 36 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua