choibaisex 1339 +13
vien10 1265 -13

Kiểu: Cờ úp, 15/4/2019

46 nước, 3 phút : 52 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua