Kiểu: Cờ úp, 15/4/2019

39 nước, 6 phút : 27 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ