Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

55 nước, 6 phút : 12 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua