Chimmoilon 1573 -16
Khokho 1563 +16

Kiểu: Cờ úp, 15/4/2019

43 nước, 4 phút : 22 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua