BaoHuy3 1346 -18
Meoluoi 1304 +18

Kiểu: Cờ úp, 16/4/2019

85 nước, 16 phút : 30 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết