BaoHuy3 1346 -18
Meoluoi 1304 +18

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

85 nước, 16 phút : 30 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết