Khokho 1579 -17
Chimmoilon 1557 +17

Kiểu: Cờ úp, 16/4/2019

53 nước, 4 phút : 43 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết